PLAN

English
Terras op Zuid: 50 terraswoningen bij de Zuidas in Amsterdam

Plan

Terras OP ZUID is een aantrek­kelijk nieuwbouw­plan met 50 terras­woningen aan de Klencke bij het dynamische woon-, werk- en uitgaans­gebied van de Zuidas. De woningen, apparte­menten en lofts variëren in woon­oppervlak van 48-167 m². Het gebouw heeft een fantas­tische ligging in het groen en aan het water. Alle woningen hebben een zonnig terras pal op het zuiden. De terrassen zijn ingericht met hangende tuinen door tuinarchi­tect Jos van de Lindeloof. Een geauto­matiseerd systeem zorgt voor de bewa­tering. Parkeren kan in de parkeer­garage onder het gebouw. Er zijn twee liften.

Voordelen

 1. Bij de Zuidas
 2. Aan het groen
 3. Groot zonne­terras op zuid
 4. Bijzon­dere archi­tectuur
 5. Het ‘Groene Wonen’
 6. Eigen grond
 7. Diversi­teit in woningen
Klik op het type voor meer informatie
Zuidgevel Terras op Zuid

Bij de Zuidas

De Zuidas ligt strategisch tussen de binnen­stad en Schiphol en tussen Buiten­veldert en Oud-Zuid. De Zuidas is hèt interna­tionale hoogwaar­dige kennis- en zaken­centrum van Neder­land. De komst van steeds meer woningen brengt veel dynamiek met zich mee en zorgt voor uitste­kende voorzie­ningen als (interna­tionale) scholen, café’s en restau­rants, winkels en sport­centra. Terras OP ZUID heeft een unieke ligging. Eigen grond, op fiets­afstand van het centrum van Amsterdam en loop­afstand van bedrijven, scholen, universi­teiten en openbaar vervoer.

Aan het groen

Terras Op ZUID ligt aan een verbor­gen lusje van de Boele­laan (de Klencke) en wordt gebouwd aan de oever van een weel­derig begroeide wetering. Deze water­loop is onderdeel van de ecolo­gische struc­tuur van de stad: een vrijwel onont­dekte oase. Het gebouw maakt slim gebruik van zijn ligging. De noord­zijde is gericht op Zuidas en de stad, de zuid­kant heeft de focus op het groen en het water. Terras OP ZUID vormt een schakel tussen de stad en het groen.

Groot zonne­terras op zuid

Wonen in de stad is aantrek­kelijk, maar heeft ook nadelen, zoals gebrek aan buiten­ruimte en parkeer­problemen. Terras OP ZUID vormt hierop een uitzon­dering. Alle woningen hebben een riant zonne­terras pal op het zuiden met uitzicht op groen en water. De opeen­volgende woonver­diepingen schuiven telkens terug, waardoor een ruim terras ontstaat bovenop de onder­liggende woning. Dit heeft boven­dien als effect dat ieder terras de hele dag zon heeft. Deze ligging zorgt ervoor dat u lange tijd van het jaar geniet van het buiten­leven.

Bijzondere architectuur

Door het verspringen van de woon­lagen en de begroei­ing van de terras­sen vormt het gebouw een groene cascade naar het water. De specifieke opbouw van het gebouw resul­teert in diverse woning­typen met verschil­lende afmetingen en kenmerken. Aan de straat­zijde liggen de beneden­woningen op de begane grond. Op de onderste verdieping aan de zuid­zijde bevinden zich brede apparte­menten met een extra groot terras. Het grootste deel van de woningen bestaat uit vrij indeel­bare lofts met in het hart een kern met keuken, badkamer, apart toilet en berging.

Het ‘Groene Wonen’

Het ontwerp speelt in op duurzaam­heid met:

 • Aansluiting op de Stads­verwarming Amsterdam. Hierdoor wordt restwarmte gedistri­bueerd die zeer geschikt is voor verwarming en warm water. Het besparen van gas door gebruik van restwarmte reduceert de CO2-uitstoot van een Amsterdamse woning met minimaal 50%
 • Vloerverwarming
 • Een gescheiden riool­stelsel dat hemel­water via de natuur afvoert en herge­bruikt
 • Terrassen die zijn voorzien van hangende tuinen, die geïnte­greerd zijn in het aanzicht. Een tuin­architect ontwerpt de aanplant, waardoor de terrassen een perma­nent kleur­rijk en verzorgd aanzicht bieden; men kan kiezen uit verschil­lende kleuren­thema’s
 • Het dak van mos-sedum dat isoleert en milieu­vriende­lijk is.

Eigen grond

De grond wordt het volle eigen­dom van de koper. Het is dus geen erfpacht, wat in Amsterdam meestal gebruike­lijk is. Dit is een veilige investe­ring, omdat de koper niet wordt gecon­fronteerd met onver­wachte kosten of tussen­tijdse verho­gingen. Ook een eventuele doorver­koop in de toekomst levert hierdoor hogere opbrengsten op.

Type M Type L Type L Type K Type J Type J Type I Type H Type H Type G Type F Type F Type B Type A Type A Type E Type D Type C